Jak współcześnie wydawane są książki?

Współczesne wydawnictwa stosują zupełnie inne techniki drukarskie niż jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie największą popularnością cieszy się druk cyfrowy, który znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku niskich nakładów. Maszyny działają wtedy w tech­no­lo­gii elek­tro­fo­to­gra­ficz­nej (la­se­ro­wej), dzięki czemu za­miast ma­try­cy używają spe­cjal­nego, naładowanego elek­tro­sta­tycz­nie cy­lin­dra.

Jakie są za­le­ty druku cy­fro­we­go?

Z drukiem cyfrowym można sporo zaoszczędzić, a jednocześnie pracować szybko i wydajnie. Nie wymaga on również skomplikowanych przy­go­to­wań. Niskonakładowy wydruk może być gotowy niemal od ręki, a większe zamówienia zaledwie w kilka godzin. To rozwiązanie opłacalne zarówno dla drukarni, jak i klienta. Co więcej, wydruk nie potrzebuje dodatkowego czasu na wchłonięcie, dlatego może być natychmiast poddany ob­ró­bce in­tro­li­ga­tor­skiej, na przy­kład bi­go­wa­niu. Daje również możliwość per­so­na­li­za­cji po­je­dyn­czych eg­zem­pla­rzy, czyli wprowadzenie na ka­żdym z nich in­dy­wi­du­al­nych informacji. Wszystkie te zalety druku cyfrowego sprawiają, że cieszy się coraz większą popularnością, zastępując poprzednie technologie druku.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × dwa =